แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี

    รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) 2.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปันผล (ภ.ง.ด.2) 2.4) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก) 2.6) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า