แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท

    รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท   อัตราค่าบริการ ค่าบริการมีหน่วยเป็น (บาท/เดือน) จดทะเบียน และขออนุญาต   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัทฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 3,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องแรก 2,500.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องต่อมาเรื่องละ 1,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 2,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์ 2,000.00 จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 20,000.00 จดทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 2,000.00 ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000.00 ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง 2,000.00 ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000.00 ค่าขอหนังสือรับรอง 500.00 ค่าขอรับรองเอกสาร 1,000.00 ค่าขอใบอนุญาตอื่นๆ เป็นกรณีๆ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีๆ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เป็นกรณีๆ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000.00    

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า