แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริการทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร

  บริการรับจัดทำบัญชี  สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจะก่อร่างสร้างตัว การทำบัญชีนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขวัดที่สามารถตัดสิน อนาคตธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียว ซึ่ง ธีรตา การบัญชี เข้าใจความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เราเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจในระดับ SME อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ธีรตา การบัญชี จึงมีบริการรับจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้น ดำเนินธุรกิจและมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่สูงมาก ซึ่งเราได้ดีไซน์รูปแบบการบริหารงานพร้อมด้วยงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงและครบวงจรตามกฎข้อบังคับของกฎหมายในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำส่งภาษีรายเดือน ทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบสิ้นปี ฯลฯ อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกขั้นตอน เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน ทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น ค่าทำบัญชี นิติบุคคลที่มีรายรับ เอกสารไม่มาก เป็นกรณีๆ ค่าทำบัญชีบุคคลธรรมดา เป็นกรณีๆ ค่าสอบบัญชี เป็นกรณีๆ ค่าตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการภาษีอากร เป็นกรณีๆ วางแผนภาษี เป็นกรณีๆ วางแผนรูปแบบธุรกิจ และองค์กร เป็นกรณีๆ ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านบัญชี เป็นกรณีๆ ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านภาษีอากร เป็นกรณีๆ วางระบบบัญชีทั่วไป เป็นกรณีๆ วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นกรณีๆ จัดการแก้ปัญหาการลงบัญชีของท่านถึงสถานที่ เป็นกรณีๆ จัดการแก้ปัญหาการเสียภาษี เป็นกรณีๆ  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท

  รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท   อัตราค่าบริการ ค่าบริการมีหน่วยเป็น (บาท/เดือน) จดทะเบียน และขออนุญาต   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัทฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 3,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องแรก 2,500.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องต่อมาเรื่องละ 1,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 2,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์ 2,000.00 จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 20,000.00 จดทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 2,000.00 ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000.00 ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง 2,000.00 ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000.00 ค่าขอหนังสือรับรอง 500.00 ค่าขอรับรองเอกสาร 1,000.00 ค่าขอใบอนุญาตอื่นๆ เป็นกรณีๆ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีๆ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เป็นกรณีๆ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000.00    

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน

   รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน 1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี

  รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) 2.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปันผล (ภ.ง.ด.2) 2.4) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก) 2.6) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี

  รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี   รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน 1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับยื่นแบบภาษีออนไลน์

  รับยื่นแบบภาษีออนไลน์   1) Accounting and submission of regular monthly forms, consisting of 1.1) Withholding tax return form for employees (Por Ngor Dor 1) 1.2) Individual tax and withholding tax return forms (Phaw. Ngaw. Daw. 3, Phaw. Ng. Dor. 53) 1.3) VAT return form (Por.Por.30) 1.4) Specific business tax return form (Por.Thor. 40) 1.5) Purchase tax report And monthly sales tax report 1.6) Monthly social security contribution   2) Accounting and submission of annual forms consisting of 2.1) Prepare annual corporate income tax estimates As well as preparing a half year corporate income tax return (Por Ngor Dor. 51) 2.2) Annual corporate income tax return (Por Ngor Dor 50) 2.3) Income tax return form (Por Ngor Dor 2) 2.4) Prepare details for the submission of the annual financial statements, such as the submission of financial statements (SorBor.Chor. 3), a copy of the list of shareholders (BorJor. 5) 2.5) Withholding income tax return form for income Section 40 (1) (2) (Phor. Ngor. 1 Kor) 2.6) Personal Income Tax Filing Form, Income Tax Form 90, Income Tax Form 91, Income Tax Form 94  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี ปทุมธานี

  รับทำบัญชี ปทุมธานี   Pathum Thani Accounting Office   is a bookkeeper that has been accepted by business owners and companies in terms of getting the most accurate and complete document review for financial and accounting documents that are the heart of every business. Important for small or medium-sized businesses. SMEs, growing startups should find an accounting firm or an accounting firm to oversee accounting and tax work for an accounting firm.  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี นครนายก

  รับทำบัญชี นครนายก   Rangsit Accounting Office  Accounting services, Rangsit We provide bookkeeping services, closing accounts, creating annual budgets. And analyze data in monthly performance tracking To increase the efficiency of the management of the operations Having financial statements reporting that is accurate, fast, and has in-depth information In order to manage the business performance in accordance with the set goals

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี กรุงเทพ

  รับทำบัญชี กรุงเทพ - บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด ยินดีต้อนรับสู่บริการรับทำบัญชี กรุงเทพ ของบริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด หากคุณกำลังมองหาบริการรับทำบัญชีในกรุงเทพฯ ที่เชื่อถือได้และมีความเชี่ยวชาญสูง บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บริการของเรา บริการทำบัญชีรายเดือน/รายปี จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี บันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี บริการภาษี ยื่นภาษีรายเดือนและรายปี คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบภายในองค์กร ให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำปรึกษาด้านการจัดการการเงิน วางแผนภาษีและการประหยัดภาษี การจัดทำงบประมาณ ทำไมถึงเลือกเรา ทีมงานมืออาชีพ: ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและภาษี พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน บริการที่คุ้มค่า: เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์สูงสุด การบริการที่สะดวกสบาย: เราให้บริการทั้งในสำนักงานและนอกสถานที่ พร้อมทั้งมีบริการออนไลน์เพื่อความสะดวกของลูกค้า ความน่าเชื่อถือ: บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีมานาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายราย   ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการใช้บริการของเรา กรุณาติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ www.theerata-acc.com หรือ Facebook บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด โทร: 08-1341-6000, 02-549-7447, 02-549-7448 อีเมล: info@theerata-acc.com   ให้เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อมกับการบริการบัญชีที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้จากเรา

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี, บริการทำและตรวจสอบบัญชี, บัญชี ผู้ตรวจสอบ

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี รังสิต

  รับทำบัญชี รังสิต   บริษัท ธีรตา การบัญชี รับทำบัญชี นครนายก รังสิต ปทุมธานี ลำลูกกา รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี   ปิดบัญชี  การบัญชีบริหาร  เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า