แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริการทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร

  บริการรับจัดทำบัญชี  สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจะก่อร่างสร้างตัว การทำบัญชีนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขวัดที่สามารถตัดสิน อนาคตธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียว ซึ่ง ธีรตา การบัญชี เข้าใจความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เราเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจในระดับ SME อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ธีรตา การบัญชี จึงมีบริการรับจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้น ดำเนินธุรกิจและมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่สูงมาก ซึ่งเราได้ดีไซน์รูปแบบการบริหารงานพร้อมด้วยงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงและครบวงจรตามกฎข้อบังคับของกฎหมายในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำส่งภาษีรายเดือน ทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบสิ้นปี ฯลฯ อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกขั้นตอน เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน ทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น ค่าทำบัญชี นิติบุคคลที่มีรายรับ เอกสารไม่มาก เป็นกรณีๆ ค่าทำบัญชีบุคคลธรรมดา เป็นกรณีๆ ค่าสอบบัญชี เป็นกรณีๆ ค่าตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการภาษีอากร เป็นกรณีๆ วางแผนภาษี เป็นกรณีๆ วางแผนรูปแบบธุรกิจ และองค์กร เป็นกรณีๆ ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านบัญชี เป็นกรณีๆ ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านภาษีอากร เป็นกรณีๆ วางระบบบัญชีทั่วไป เป็นกรณีๆ วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นกรณีๆ จัดการแก้ปัญหาการลงบัญชีของท่านถึงสถานที่ เป็นกรณีๆ จัดการแก้ปัญหาการเสียภาษี เป็นกรณีๆ  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท

  รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท   อัตราค่าบริการ ค่าบริการมีหน่วยเป็น (บาท/เดือน) จดทะเบียน และขออนุญาต   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัทฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 3,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องแรก 2,500.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องต่อมาเรื่องละ 1,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 2,000.00 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์ 2,000.00 จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 20,000.00 จดทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 2,000.00 ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000.00 ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง 2,000.00 ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000.00 ค่าขอหนังสือรับรอง 500.00 ค่าขอรับรองเอกสาร 1,000.00 ค่าขอใบอนุญาตอื่นๆ เป็นกรณีๆ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีๆ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เป็นกรณีๆ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000.00    

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน

   รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน 1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี

  รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) 2.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปันผล (ภ.ง.ด.2) 2.4) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก) 2.6) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี

  รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี   รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน 1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี ปทุมธานี

  รับทำบัญชี ปทุมธานี   Pathum Thani Accounting Office   is a bookkeeper that has been accepted by business owners and companies in terms of getting the most accurate and complete document review for financial and accounting documents that are the heart of every business. Important for small or medium-sized businesses. SMEs, growing startups should find an accounting firm or an accounting firm to oversee accounting and tax work for an accounting firm.  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี นครนายก

  รับทำบัญชี นครนายก   Rangsit Accounting Office  Accounting services, Rangsit We provide bookkeeping services, closing accounts, creating annual budgets. And analyze data in monthly performance tracking To increase the efficiency of the management of the operations Having financial statements reporting that is accurate, fast, and has in-depth information In order to manage the business performance in accordance with the set goals

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับยื่นแบบภาษีออนไลน์

  รับยื่นแบบภาษีออนไลน์   1) Accounting and submission of regular monthly forms, consisting of 1.1) Withholding tax return form for employees (Por Ngor Dor 1) 1.2) Individual tax and withholding tax return forms (Phaw. Ngaw. Daw. 3, Phaw. Ng. Dor. 53) 1.3) VAT return form (Por.Por.30) 1.4) Specific business tax return form (Por.Thor. 40) 1.5) Purchase tax report And monthly sales tax report 1.6) Monthly social security contribution   2) Accounting and submission of annual forms consisting of 2.1) Prepare annual corporate income tax estimates As well as preparing a half year corporate income tax return (Por Ngor Dor. 51) 2.2) Annual corporate income tax return (Por Ngor Dor 50) 2.3) Income tax return form (Por Ngor Dor 2) 2.4) Prepare details for the submission of the annual financial statements, such as the submission of financial statements (SorBor.Chor. 3), a copy of the list of shareholders (BorJor. 5) 2.5) Withholding income tax return form for income Section 40 (1) (2) (Phor. Ngor. 1 Kor) 2.6) Personal Income Tax Filing Form, Income Tax Form 90, Income Tax Form 91, Income Tax Form 94  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทําวีซ่า work permit

  รับทําวีซ่า work permit   Theerata Accounting CO.,LTD For businesses that are just starting to build up Bookkeeping can be considered as a measure that can be determined. The future of your business. Thirata Accounting understands the importance of this matter very well We specialize in bookkeeping for small businesses, also known as SME businesses. For this reason, Thirata Accounting provides accounting services for small businesses that are just starting out. Conducting business and not having very high revolving funds per month We have designed the management style, along with customer service that is accessible and comprehensive in accordance with the legal regulations in every step. Beginning with monthly tax submissions Make a half-year forecast, close the year-end budget, etc., as well as give advice on management matters at all stages We are like "One Stop Service" of accounting services for your business.  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี รังสิต

  รับทำบัญชี รังสิต   บริษัท ธีรตา การบัญชี รับทำบัญชี นครนายก รังสิต ปทุมธานี ลำลูกกา รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี   ปิดบัญชี  การบัญชีบริหาร  เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า