เกี่ยวกับเรา

บริการรับจัดทำบัญชี

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจะก่อร่างสร้างตัว การทำบัญชีนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขวัดที่สามารถตัดสิน อนาคตธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียว ซึ่ง ธีรตา การบัญชี เข้าใจความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เราเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจในระดับ SME อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ธีรตา การบัญชี จึงมีบริการรับจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้น ดำเนินธุรกิจและมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่สูงมาก ซึ่งเราได้ดีไซน์รูปแบบการบริหารงานพร้อมด้วยงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงและครบวงจรตามกฎข้อบังคับของกฎหมายในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำส่งภาษีรายเดือน ทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบสิ้นปี ฯลฯ อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกขั้นตอน เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน

Nittaradee Namchancharoen

Miss Nittaradee Namchancharoen (Managing Director)

คุณ  นิตย์รดี น้ำจันทร์เจริญ (กรรมการผู้จัดการ)

สินค้าและบริการ

บริการของเรา

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

1) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย

1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)
1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

2) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

2.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปันผล (ภ.ง.ด.2)
2.4) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
2.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2) (ภ.ง.ด.1ก)
2.6) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94

3) ปิดบัญชี ประกอบด้วย

3.1) บันทึกรายการค้าประจำเดือน, สมุดบัญชีซื้อ – ขาย, สมุดบัญชีรับเงิน – จ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
3.2) จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
3.3) จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ – เจ้าหนี้ เป็นต้น
3.4) ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

4) การบัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารเสนอข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล และตัดสินใจของผู้บริหารตามกระบวนการบริหาร (Management Process) ซึ่งนำไปสู่การให้รางวัล และการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้กิจการประสบความสำเร็จและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างรายงานของบัญชีเพื่อการบริหาร เช่น
4.1) งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน หรือ รายไตรมาส
4.2) งบกระแสเงินสด
4.3) รายงานต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

อัตราค่าบริการ จดทะเบียนและขออนุญาติ ธีรตา การบัญชี


ทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร ธีรตา การบัญชี


เวลาทำการ 08.00 น.- 17.00 น. 

เดือน ม.ค.-มิ.ย. วันจันทร์ - วันเสาร์

เดือน ก.ค.-ธ.ค. วันจันทร์ - วันศุกร์ 

โทร. 08-1341-60000-2549-74470-2549-7448

 ธีรตา การบัญชี

 

แคตตาล็อกออนไลน์

ตราสินค้า

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด

ที่อยู่
50/988 หมู่ 2
ซอยรังสิต-นครนายก 65 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:00 น.

พิกัด

14.003106, 100.6780563

โซเชียลมีเดีย

ภาพกิจการ

  • สำนักงานบัญชี รังสิต

  • สำนักงานบัญชี ธีรตา

  • บริการสอบบัญชี รับทำบัญชี