เกี่ยวกับเรา

บริการรับจัดทำบัญชี

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจะก่อร่างสร้างตัว
การทำบัญชีนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขวัดที่สามารถตัดสิน อนาคตธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียว

ธีรตา การบัญชี เข้าใจความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เราเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจในระดับ SME อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ธีรตา การบัญชี จึงมีบริการรับจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้น ดำเนินธุรกิจและมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่สูงมาก ซึ่งเราได้ดีไซน์รูปแบบการบริหารงานพร้อมด้วยงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงและครบวงจรตามกฎข้อบังคับของกฎหมายในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำส่งภาษีรายเดือน ทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบสิ้นปี ฯลฯ อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกขั้นตอน เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน

 

บริการรับจัดทำบัญชี

นิตย์รดี น้ำจันทร์เจริญ (กรรมการผู้จัดการ)

สินค้าและบริการ

บริการของเรา

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

 

1) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย

1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)
1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


 

2) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

2.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปันผล (ภ.ง.ด.2)
2.4) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
2.5) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2) (ภ.ง.ด.1ก)
2.6) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94

รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี


 

3) ปิดบัญชี ประกอบด้วย

3.1) บันทึกรายการค้าประจำเดือน, สมุดบัญชีซื้อ – ขาย, สมุดบัญชีรับเงิน – จ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
3.2) จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
3.3) จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ – เจ้าหนี้ เป็นต้น
3.4) ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี


 

4) การบัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารเสนอข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล และตัดสินใจของผู้บริหารตามกระบวนการบริหาร (Management Process) ซึ่งนำไปสู่การให้รางวัล และการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้กิจการประสบความสำเร็จและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

ตัวอย่างรายงานของบัญชีเพื่อการบริหาร เช่น
4.1) งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน หรือ รายไตรมาส
4.2) งบกระแสเงินสด
4.3) รายงานต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

อัตราค่าบริการ จดทะเบียนและขออนุญาติ ธีรตา การบัญชี


ทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร ธีรตา การบัญชี


เวลาทำการ 08.00 น.- 17.00 น. 

เดือน ม.ค.-มิ.ย. วันจันทร์ - วันเสาร์

เดือน ก.ค.-ธ.ค. วันจันทร์ - วันศุกร์ 

โทร. 08-1341-60000-2549-74470-2549-7448

 

ผลงานของเรา

Theerata Accounting CO.,LTD.

รับทำบัญชี ยื่นภาษี

บริการดูแลบัญชีบริษัท ร้านค้า

รับทําบัญชี คลองหลวง รังสิต ปทุมธานี

แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริการทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร

  บริการรับจัดทำบัญชี  สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจะก่อร่างสร้างตัว การทำบัญชีนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขวัดที่สามารถตัดสิน อนาคตธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียว ซึ่ง ธีรตา การบัญชี เข้าใจความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เราเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจในระดับ SME อี...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท

  รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท   อัตราค่าบริการ ค่าบริการมีหน่วยเป็น (บาท/เดือน) จดทะเบียน และขออนุญาต   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัทฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5,000.00 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน

   รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 1.5) รายงาน...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี

  รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำปี   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) 2.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปันผล (ภ.ง.ด.2) 2.4) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี ...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี

  รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี   รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบ...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี ปทุมธานี

  รับทำบัญชี ปทุมธานี   Pathum Thani Accounting Office   is a bookkeeper that has been accepted by business owners and companies in terms of getting the most accurate and complete document review for financial and accounting documents that are the heart of every business. Important for small or medium-sized businesses. SMEs, g...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี นครนายก

  รับทำบัญชี นครนายก   Rangsit Accounting Office  Accounting services, Rangsit We provide bookkeeping services, closing accounts, creating annual budgets. And analyze data in monthly performance tracking To increase the efficiency of the management of the operations Having financial statements reporting that is accurate, fast, and ...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับยื่นแบบภาษีออนไลน์

  รับยื่นแบบภาษีออนไลน์   1) Accounting and submission of regular monthly forms, consisting of 1.1) Withholding tax return form for employees (Por Ngor Dor 1) 1.2) Individual tax and withholding tax return forms (Phaw. Ngaw. Daw. 3, Phaw. Ng. Dor. 53) 1.3) VAT return form (Por.Por.30) 1.4) Specific business tax return form (Po...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทําวีซ่า work permit

  รับทําวีซ่า work permit   Theerata Accounting CO.,LTD For businesses that are just starting to build up Bookkeeping can be considered as a measure that can be determined. The future of your business. Thirata Accounting understands the importance of this matter very well We specialize in bookkeeping for small businesses, also known as ...

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับทำบัญชี รังสิต

  รับทำบัญชี รังสิต   บริษัท ธีรตา การบัญชี รับทำบัญชี นครนายก รังสิต ปทุมธานี ลำลูกกา รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี   ปิดบัญชี  การบัญชีบริหาร  เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน  

  หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด

ที่อยู่
50/988 หมู่ 2
ซอยรังสิต-นครนายก 73 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์
แฟกซ์
Line ID
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:00 น.

พิกัด

14.003168460009858, 100.68027046354179

โซเชียลมีเดีย

ภาพกิจการ

 • บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด

 • บริการรับจัดทำบัญชี

 • รับทำบัญชี ยื่นภาษี